Vakwerkhuizen Huizen Rouen Normandië Frankrijk Historisch erfgoed Typische vakwerkhuizen StadscentrumHet vakwerk Scheve Huis, Rouen, Martainville
©La Maison Penchée, Rouen

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen (verkoper en klant) in het kader van de verkoop van Diensten door het Office du Tourisme Rouen (hierna te noemen “Rouen Tourisme”), verkoper, aan de Klant, op zijn online informatie- en verkoopsite die toegankelijk is via visiterouen.com of per e-mail aan de verkoopafdeling.

Artikel 19: Verplichte informatie – Wetboek toerisme

Besluit nr. 2017-1871 van 29 december 2017 tot uitvoering van Besluit nr. 2017-1717 van 20 december 2017 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en aanverwante reisdiensten

NOR: ECOI1727623D

1° Artikel R. 211-1 wordt vervangen door wat volgt:

“Art. R. 211-1.De reglementaire bepalingen van titels I en II zijn van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon die de in artikel L. 211-1, onder voorbehoud van de bepalingen van de tweede zin van III, IV en V van dat artikel en de bepalingen van de artikelen L. 211-7 en L. 211-17-3 met betrekking tot diensten die worden verkocht in het kader van een algemene overeenkomst voor de organisatie van zakenreizen.

“De reglementaire bepalingen van titels I en II zijn niet van toepassing op de luchtvaart- en spoorwegmaatschappijen die de vervoerbewijzen afleveren bedoeld in respectievelijk 2° en 3° van V van artikel L. 211-1.

“De handelingen voor de afgifte van de vervoerbewijzen bedoeld in de vorige paragraaf moeten door de luchtvaart- of spoorwegmaatschappijen rechtstreeks worden uitgevoerd of door middel van hun eigen geautomatiseerde uitrusting die onder hun verantwoordelijkheid wordt geïmplementeerd.

“De vervoerbewijzen worden uitgegeven overeenkomstig de wetten en voorschriften of internationale overeenkomsten die specifiek zijn voor de organisatie van het vervoer”;

2° Na artikel R. 211-1 worden twee artikelen R. 211-1-1 en R. 211-1-2 ingevoegd, die als volgt luiden 211-1-2 als volgt wijzigen:

“Art. R. 211-1-1.-Voor de toepassing van B van II en III van artikel L. 211-2 vormt de reisdienst waarvan de waarde minstens 25% van het bedrag van de combinatie bedraagt, een significant deel.

“Art. R. 211-1-2.-De vorm vermeld in I van artikel L. 211-3 wordt vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Toerisme en de Minister van Economie en Financiën.”

Art. R. 211-4.-Voordat het contract wordt gesloten, moet de organisator of doorverkoper de reiziger de volgende informatie verstrekken:

1° De belangrijkste kenmerken van de reisdiensten:

a) De bestemming(en), de reisroute en de verblijfsperiodes, met de data en, indien logies is inbegrepen, het aantal inbegrepen overnachtingen;

b) De vervoermiddelen, de kenmerken en de categorieën van het vervoer, de plaatsen, de data en de tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en de plaats van de tussenstops en aansluitingen. Wanneer de precieze tijd nog niet is vastgesteld, deelt de organisator of doorverkoper de passagier bij benadering de tijd van vertrek en terugkeer mee;

c) De locatie, belangrijkste kenmerken en, indien van toepassing, de toeristencategorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming ;

d) De verstrekte maaltijden;

e) De bezoeken, excursies of andere diensten die zijn inbegrepen in de totale prijs die voor de overeenkomst is overeengekomen;

f) Indien uit de context niet duidelijk blijkt of de reiziger reisdiensten ontvangt als deel van een groep en, zo ja, indien mogelijk, de approximatieve omvang van de groep ;

g) Indien andere toeristische diensten die aan de reiziger worden verleend, afhankelijk zijn van effectieve mondelinge communicatie, de taal waarin deze diensten worden verleend;

h) Informatie over de vraag of de vakantiereis of het vakantieverblijf in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit en, op verzoek van de reiziger, precieze informatie over de geschiktheid van de vakantiereis of het vakantieverblijf voor de behoeften van de reiziger…;

2° De firmanaam en het geografische adres van de organisator en de doorverkoper, alsmede hun telefoon- en, in voorkomend geval, elektronische contactgegevens;

3° De totale prijs, inclusief belastingen en, in voorkomend geval, de eventuele extra heffingen, vergoedingen of andere kosten, of, indien deze redelijkerwijs niet kunnen worden berekend vóór het sluiten van de overeenkomst, een indicatie van het soort extra kosten dat de reiziger eventueel nog moet dragen…;

4° De betalingsvoorwaarden, met inbegrip van het bedrag of percentage van de prijs dat als voorschot moet worden betaald en het tijdschema voor de betaling van het saldo, of de financiële zekerheden die door de reiziger moeten worden betaald of gesteld

5° Het minimumaantal personen dat vereist is om de reis of het verblijf te laten doorgaan en de termijn bedoeld in III van artikel L. 211-14 voor de aanvang van de reis of het verblijf voor de eventuele annulering van de overeenkomst indien dit aantal niet wordt bereikt;

6° Informatie van algemene aard over de voorwaarden die van toepassing zijn op paspoorten en visa, met inbegrip van de tijd die ongeveer nodig is om een visum te verkrijgen, alsmede informatie over de gezondheidsformaliteiten, van het land van bestemming ;

7° Een verklaring waaruit blijkt dat de reiziger de overeenkomst op elk ogenblik voor de aanvang van de reis of het verblijf kan opzeggen, mits betaling van de gepaste annuleringskosten of, in voorkomend geval, van de standaardannuleringskosten die door de organisator of doorverkoper worden gevorderd, overeenkomstig artikel L. 211-14

8° Informatie over verplichte of facultatieve verzekering ter dekking van de kosten van annulering van het contract door de reiziger of van de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring, in geval van ongeval, ziekte of overlijden.

Wat betreft de pakketten bedoeld in e van 2° A van II van artikel L. 211-2, zorgen de organisator of doorverkoper en de beroepsbeoefenaar aan wie de gegevens worden doorgegeven ervoor dat elk van hen, voordat de reiziger door een contract is gebonden, de in dit artikel vermelde informatie verstrekt voor zover deze relevant is voor de reisdiensten die zij aanbieden. De vorm waarin de in dit artikel opgesomde informatie ter kennis van de reiziger wordt gebracht, wordt vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Toerisme en de minister van Economie en Financiën. Dit besluit bepaalt welke informatie minimaal ter kennis van de reiziger moet worden gebracht wanneer het contract telefonisch wordt gesloten.

Art. R. 211-5.De in 1°, 3°, 4°, 5° en 7° van artikel R. 211-4 vermelde informatie die aan de reiziger wordt meegedeeld, maakt deel uit van het contract en kan slechts worden gewijzigd onder de voorwaarden bepaald in artikel L. 211-9. Art. R. 211-6-Het contract moet, naast de informatie bepaald in artikel R. 211-4, de volgende informatie bevatten:

1° De bijzondere wensen van de reiziger die de organisator of doorverkoper heeft aanvaard;

2° Een verklaring waaruit blijkt dat zowel de organisator als de doorverkoper verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van alle in het contract opgenomen reisdiensten, overeenkomstig artikel L. 211-16, en dat zij verplicht zijn de reiziger bijstand te verlenen indien deze in moeilijkheden verkeert, overeenkomstig artikel L. 211-17-1

2° Een verklaring waaruit blijkt dat zowel de organisator als de doorverkoper verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van alle in het contract opgenomen reisdiensten, overeenkomstig artikel L. 211-16, en dat zij verplicht zijn de reiziger bijstand te verlenen indien deze in moeilijkheden verkeert, overeenkomstig artikel L. 211-16. 211-17-1

3° De naam van de instelling belast met de bescherming tegen insolventie en haar contactgegevens, met inbegrip van haar geografisch adres;

4° De naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en, in voorkomend geval, het faxnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of doorverkoper, een contactpunt of een andere dienst via welke de reiziger snel contact kan opnemen met de organisator of doorverkoper en effectief met hem kan communiceren, hulp kan vragen indien de reiziger in moeilijkheden verkeert of een klacht kan indienen over een niet-conformiteit vastgesteld tijdens de uitvoering van de reis of het verblijf…;

5° Een vermelding waaruit blijkt dat de reiziger verplicht is elke niet-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van de reis of het verblijf vaststelt, mee te delen overeenkomstig II van artikel L. 211-16;

6° Indien minderjarigen, zonder begeleiding van een ouder of een andere bevoegde persoon, reizen op basis van een overeenkomst die logies omvat, informatie die het mogelijk maakt rechtstreeks contact op te nemen met de

minderjarige of de persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige op de verblijfplaats van de minderjarige ;

7° Informatie over de beschikbare interne klachtenbehandelingsprocedures en mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en, indien van toepassing, over de entiteit waartoe de beroepsbeoefenaar behoort en over het platform voor onlinegeschillenbeslechting als bedoeld in Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad;

8° Informatie over het recht van de reiziger om het contract aan een andere reiziger over te dragen overeenkomstig artikel L. 211-11.

Wat betreft de colli gedefinieerd in e van 2° van A van II van artikel L. 211-2, informeert de beroepsbeoefenaar aan wie de gegevens worden doorgegeven de organisator of doorverkoper over het sluiten van het contract dat aanleiding geeft tot de creatie van een pakket. De beroepsbeoefenaar verstrekt hem de informatie die hij nodig heeft om zijn verplichtingen als organisator na te komen. Zodra de organisator of doorverkoper in kennis is gesteld van de totstandkoming van een pakket, verstrekt hij de reiziger op een duurzame drager de in 1° tot en met 8° vermelde informatie.

Art. R. 211-7.De reiziger kan zijn overeenkomst overdragen aan een rechtverkrijgende die voldoet aan dezelfde voorwaarden als hij voor de totstandkoming van de reis of het verblijf, zolang deze overeenkomst geen effect heeft gehad.

De overdrager moet, tenzij anders is overeengekomen, de organisator of doorverkoper uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis op de hoogte stellen van zijn beslissing door middel van elk middel dat een ontvangstbevestiging kan opleveren. In geen geval is deze overdracht onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de organisator of doorverkoper.

Art. R. 211-8.-Wanneer het contract de uitdrukkelijke mogelijkheid van prijsherziening bevat, binnen de grenzen van artikel L. 211-12, vermeldt het de precieze berekeningswijze van de prijswijzigingen, zowel naar boven als naar beneden, met name het bedrag van de vervoerskosten en de daarmee verband houdende belastingen, de valuta(‘s) die van invloed kunnen zijn op de prijs van de reis of het verblijf, het deel van de prijs waarop de wijziging van toepassing is en de wisselkoers van de valuta(‘s) die als referentie wordt (worden) gebruikt bij het vaststellen van de prijs die in het contract is opgenomen.

“In geval van een prijsvermindering heeft de organisator of doorverkoper het recht zijn werkelijke administratiekosten in mindering te brengen op de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Op verzoek van de reiziger levert de organisator of doorverkoper het bewijs van deze administratiekosten.

“Art. R. 211-9.-Wanneer de organisator of doorverkoper vóór het vertrek van de reiziger een wijziging moet aanbrengen in een van de wezenlijke bestanddelen van het contract, indien hij niet kan voldoen aan de bijzondere voorwaarden vermeld in 1° van artikel R. 211-6, of in geval van een wijziging van het contract, of indien de reiziger niet kan voldoen aan de bijzondere voorwaarden vermeld in 1° van artikel R. 211-9. 211-6 vermelde bijzondere voorwaarden, of in geval van een prijsverhoging van meer dan 8%, stelt hij de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk op een duidelijke, begrijpelijke en zichtbare wijze en op een duurzame drager in kennis: 1° over de voorgestelde wijzigingen en, in voorkomend geval, de gevolgen daarvan voor de prijs van de reis of het verblijf;

2° over de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de organisator of doorverkoper in kennis moet stellen van zijn beslissing;

3° over de gevolgen van het uitblijven van een antwoord van de reiziger binnen de gestelde termijn;

4° in voorkomend geval over de voorgestelde alternatieve dienst en de prijs daarvan.

Indien de wijzigingen in het contract of de alternatieve dienst leiden tot een vermindering van de kwaliteit of de kosten van de reis of het verblijf, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

In geval van ontbinding van het contract en indien de reiziger geen alternatieve dienst aanvaardt, betaalt de organisator of doorverkoper alle door of namens de reiziger gedane betalingen zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de ontbinding van het contract terug, onverminderd schadevergoeding op grond van artikel L. 211-17.

Art. R. 211-10.-De organisator of doorverkoper doet de terugbetalingen die vereist zijn krachtens II en III van artikel L. 211-14 of betaalt, krachtens I van artikel L. 211-14, alle door of namens de reiziger gedane betalingen terug, verminderd met de desbetreffende annuleringskosten. Deze terugbetalingen aan de reiziger gebeuren zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de annulering van het contract. In het geval voorzien in III van artikel L. 211-14 is de aanvullende schadevergoeding die de reiziger kan ontvangen ten minste gelijk aan de boete die hij zou hebben moeten betalen als de annulering op die datum aan hem te wijten zou zijn geweest.

Art. R. 211-11.-De bijstand die de organisator of doorverkoper verschuldigd is krachtens artikel L. 211-17-1 bestaat met name uit:

1° het verstrekken van nuttige informatie over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° het helpen van de reiziger bij het tot stand brengen van communicatie over lange afstanden en bij het vinden van andere reisdiensten.

De organisator of doorverkoper heeft het recht een redelijke prijs te vragen voor deze bijstand indien dit probleem opzettelijk door de reiziger of door diens nalatigheid is veroorzaakt. De in rekening gebrachte prijs zal in geen geval hoger zijn dan de werkelijk door de organisator of doorverkoper gemaakte kosten.

Sluiten