museum kennisfabriek elbeuf tandwielmachine erfgoed industrie moderne tijdRouages, Kennisfabriek
©Rouages, Kennisfabriek|© Pierre-Olivier Deschamps / Agence Vu'

Juridische informatie

Met 3000 jaar geschiedenis als rode draad is de hoofdstad van Normandië een flamboyante erfgoedervaring. Rouen en de Seinevallei zijn een bron van inspiratie voor veel kunstenaars en ademen een uitzonderlijke rijkdom aan natuurlijke schoonheid uit. Rouen heeft een uitstekende gastronomie en een veroveringsgeest dankzij het industriële erfgoed. Welkom op een bestemming met een groot potentieel!

1 – Presentatie van de site

Omdat de gebruikers van de site www.visiterouen.com (hierna te noemen de “site”), de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de site:

Eigenaar:
ROUEN TOURISME, vereniging aangegeven en geregistreerd onder SIREN 781101852
Intracommunautaire BTW: FR35781101852
Inschrijvingsnummer bij het Register van Reis- en Vakantieorganisatoren: IM076110017

Adres: 25, place de la Cathédrale – 76000 Rouen

Hosting / Ontwerp / Ontwikkeling en productie: Agence Raccourci
Directeur publicatie: Delphine Crocq
Hoofdredacteur: Marion Rabiller
Grafisch ontwerp: Philippe Apeloig
Fotografen: Jean-François Lange / Pierre-Olivier Deschamps / Métropole Rouen Normandie Alan Aubry/ Ville de Rouen / Bruno Voisin / Singuliers Pluriel / Martin Flaux / Thomas Boivin / David Morganti / Benoit Eliot / David Darrault/ On met les voiles / Blog Cash Pistache / Blog Découvrir Ensemble

2 – Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden services

Gebruik van de site betekent volledige acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de Site wordt daarom aangeraden deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze Site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers.

De gebruiker verplicht zich hierbij tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de informatie op de Site. Indien de gebruiker zich niet houdt aan de hierin opgenomen bepalingen, kan hij/zij civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

De Site wordt uitgegeven door Rouen Tourisme en geeft de structuur weer van het Toeristenbureau van Rouen. Het doel is informatie te verstrekken over alle programma’s en de verschillende activiteiten die verband houden met de delegatie van de openbare dienst van de metropool Rouen Normandië met het oog op de bevordering van het toerisme in de bestemming. De website stelt gebruikers ook in staat een of meer producten te bestellen en/of te kopen die worden aangeboden door Rouen Tourisme

3 – Intellectueel eigendom

De website vormt een werk waarvan Rouen Tourisme de auteur is in de zin van de artikelen L.111-1 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom. Rouen Tourisme is dus de exclusieve houder of houder van de rechten op het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de Website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software, overal ter wereld.

Na alle zorg die is besteed aan het maken en bijwerken van de informatie, kan deze website fouten bevatten waarvoor Rouen Tourisme niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

De foto’s op de website worden beschouwd als intellectuele werken die auteursrechtelijk zijn beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van een van de foto’s vormt een inbreuk zoals bedoeld in artikel L.335-3 van de Franse wet op intellectueel eigendom. De visuele identiteiten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen en de opmaak ervan op de Site zijn eigendom van Rouen Tourisme en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Iedere internetgebruiker verplicht zich deze niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en door welk procédé dan ook (met name door framing*), van een van de elementen van de site of de te koop aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Rouen Tourisme, is verboden en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Alleen het afdrukken op papier is toegestaan ten behoeve van privékopieën voor het exclusieve gebruik van de kopieerder in de zin van artikel L.122-5 2° van de wet op intellectuele eigendom.

Het fotograferen van de gepresenteerde werken is toegestaan voor persoonlijk gebruik. Elke reproductie, representatie, distributie of verkoop zonder recht, op particuliere of commerciële basis, in welk land dan ook, van de aldus gemaakte foto’s vormt een inbreuk die de auteur civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan stellen in overeenstemming met artikelen L.331-1, L.335-2 en L.335-4

* Het vastleggen van de inhoud van pagina’s op een website om deze door middel van een hyperlink over te brengen naar de eigen website, zodat het lijkt alsof de inhoud de eigen website is.

4 – Bescherming van persoonsgegevens

De internetgebruiker kan worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens in te voeren wanneer hij op de site surft (en met name wanneer hij een persoonlijke account aanmaakt om online een bestelling te plaatsen, enzovoort). Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk om Rouen Tourisme in staat te stellen de aanvraag van de internetgebruiker te verwerken.

Rouen Tourisme, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening 2016/679/EU na te leven, evenals de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derde bedrijven zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

5 – Informatie over cookies

De internetgebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat er tijdens zijn bezoeken aan de Site een of meer browsercookies op zijn terminal kunnen worden geïnstalleerd om bepaalde informatie over zijn surfgedrag op te slaan.

Rouen Tourisme verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een optimale toegang, beveiliging en goede werking van de Site te garanderen.

Door op de Site te surfen, erkent de internetgebruiker dat hij op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk, met name de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens en de risico’s in verband met de veiligheid van de communicatie.

Rouen Tourisme wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de Site kunnen voordoen en die kunnen leiden tot het verlies van gegevens of het niet beschikbaar zijn van de toegang tot de informatie die op de Site wordt geproduceerd. Zij kan de volledigheid of juistheid van de informatie op de Site niet garanderen. Ze kan evenmin de afwezigheid van wijzigingen door derden (inbraak, virus) garanderen. Behalve in geval van grove nalatigheid van de kant van Rouen Tourisme alleen, kan Rouen Tourisme niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de informatie op de Site.

De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij maakt van de inhoud van de Site. Door de Site te bezoeken, onthoudt hij/zij zich met name van:

– op enigerlei wijze informatie te verzamelen over andere bezoekers van de Site, zonder hun uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming;

– de werking van de Site te verstoren of trachten te verstoren, virussen of andere technologieën te verspreiden die Rouen Tourisme en andere bezoekers van de Site schade kunnen berokkenen, verzadiging te creëren, de server te overspoelen, te trachten de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te peilen, te scannen of te testen, of inbreuk te maken op beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Rouen Tourisme te hebben ontvangen.

– gebruik te maken van robots, spiders of scrapers of andere automatische processen om toegang te krijgen tot de Site, om welke reden dan ook.

De op de Site gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd en worden ter beschikking gesteld aan internetgebruikers, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend. Rouen Tourisme behoudt zich tevens het recht voor de toegang tot de Site tijdelijk of permanent te onderbreken, met name om correcties, onderhoud of updates uit te voeren.

De aanwezigheid van hyperlinks op de Site – met of zonder toestemming van Rouen Tourisme – die verwijzen naar websites die door derden worden beheerd, leidt niet tot hoofdelijke aansprakelijkheid tussen laatstgenoemde en de eigenaars van de andere sites, voor wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Rouen Tourisme heeft geen zeggenschap over deze websites en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de toegang, de inhoud of het gebruik van deze sites, evenals voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie die deze sites bevatten, aangezien de beslissing om deze hyperlinks te activeren uitsluitend de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker is.

Er mag geen koppeling naar de Site worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Rouen Tourisme

6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle informatie op de Site en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Rouen voor handelaren (zoals gedefinieerd in de Franse handelswetgeving). Buiten dit geval zijn de Franse rechtbanken bevoegd op grond van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

7 – Diverse bepalingen

Als een van de bepalingen in deze Juridische voorwaarden nietig of niet van toepassing zou worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een gerechtelijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, zou deze bepaling als ongeschreven worden beschouwd en zouden de overige bepalingen van kracht blijven.

Voorzichtigheid: Ondanks alle zorg die is besteed aan het produceren en bijwerken van de informatie, kan deze website fouten bevatten waarvoor Rouen Tourisme niet verantwoordelijk kan worden gehouden

 

 

Verklaring aan de CNIL opgesteld

 

Het feit dat Rouen Tourisme op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de wettelijke kennisgevingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar recht om dat wel te doen.

 

Sluiten